Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie

Regulamin konkursu fotograficznego

„Atrakcje turystyczne na śliwkowym szlaku”

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Z okazji Dnia Mamy pyszne śliwki zajadamy”

 1. Konkurs jest organizowany dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Uszwi.
 2. Organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi we współpracy ze stowarzyszeniem Vesna.
 3. Cele konkursu:
 4. Popularyzowanie atrakcji śliwkowego szlaku
 5. Rozbudzanie zainteresowań uczniów,
 6. Rozwijanie zdolności posługiwania się TIK,
 7. Udział w konkursie jest automatycznie akceptacją postanowień regulaminu.
 8. Uczestnik wykonuje zdjęcie wraz z opisem.
 9. Zdjęcie musi zostać wykonane przez ucznia samodzielnie i nie może być modyfikowane przez żaden program graficzny.
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie w formie elektronicznej oraz w formie wydruku w rozmiarach co najmniej 15x21.
 11. Jedna osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 12. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis, „Dlaczego uważam, że przedstawione na zdjęciu miejsce jest atrakcyjne”.
 13. Wszystkie materiały biorące udział w konkursie muszą być podpisane Nazwiskiem, Imieniem i klasą ucznia.
 14. De zdjęcia należy dołączyć wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 15. Niespełnienie postanowień regulaminu wyklucza z udziału w konkursie.
 16. Materiały będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora.
 17. Biorąc udział w konkursie rodzic lub prawny opiekun dziecka wyraża zgodę na:
 18. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883)) w celach związanych z realizacją i promocją konkursu,
 19. Wykorzystanie prac w celu promocji konkursu w tym bezpłatne publikowanie ich na stronach www i prezentacji w trakcie wystawy.
 20. W przypadku braku powyższych zgód, praca takiego ucznia nie bierze udziału w konkursie.
 21. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w regulaminie konkursu w tracie jego trwania.
 23. Prace należy dostarczać do p. Piotra Rzepy w terminie do 7 maja 2018 r.

Regulamin konkursu

Załącznik do regulaminu