Sklepik uczniowski odgrywa w naszej szkole ważną rolę wychowawczą - uczy samorządności i gospodarności, rozwija uczciwość i obowiązkowość, kształtuje umiejętność zespołowego działania. Z pomocą opiekuna uczniowie zajmują się odpowiednim zaopatrzeniem sklepiku i sprzedażą świeżych drożdżówek, słodyczy, napojów i przyborów szkolnych.

 

Wypracowane w ten sposób dochody przeznaczane są na potrzeby szkoły i uczniów.
W ostatnich latach zakupiono między innymi aparat cyfrowy oraz 10 krzeseł obrotowych do pracowni komputerowej. Sklepik uczniowski włącza się w realizację szkolnych projektów, finansuje nagrody dla uczestników konkursów, sponsoruje spartakiady.
Jest także fundatorem figurki królowej Jadwigi oraz wydania folderu i widokówek z okazji
150-lecia szkoły.Regulamin działalności
szkolnego sklepiku uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi


1.Sklepik uczniowski działa w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku podczas    przerw lekcyjnych.
2.Opiekę nad całokształtem działalności sklepiku szkolnego sprawuje opiekun Sklepiku    Uczniowskiego wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
3.W sklepiku mogą przebywać wyłącznie osoby do tego upoważnione. Zabronione jest    wpuszczanie do pomieszczenia sklepiku osób do tego nieupoważnionych.
4.Warunkiem pracy w sklepiku jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców (prawnych    opiekunów) na pracę w sklepiku i pozytywna opinia wychowawcy klasy.
5.Załogę sklepiku wybiera opiekun spośród uczniów, o których mowa w pkt. 4.
6.Załoga sklepiku wykonuje swoje zadania jako zajęcia dodatkowe i nie otrzymuje za swą    pracę żadnego wynagrodzenia pieniężnego.
7.Obsługa sklepiku pracuje w zespołach dwuosobowych, zmieniających się dwa razy w ciągu    roku.
8.Załoga sklepiku odpowiada za stronę organizacyjno - gospodarczą pracy sklepiku. Wszelkie    spory w tym zakresie rozstrzyga opiekun sklepiku.
9.Załoga sklepiku we wszystkich swoich działaniach jest wspierana i nadzorowana przez    opiekunów sklepiku szkolnego.
10.Uczniowie pracujący w sklepiku zobowiązani są do:
a) przestrzegania zasady uczciwości,
b) pracowitości i poszanowania własności szkolnej,
c) rzetelnego wypełnienia swoich obowiązków związanych z obsługa klientów,
d) dbania o porządek, ład i czystość,
e) dbania o wystój sklepiku,
f) zgłaszania i przygotowywania opiekunowi listy z zapotrzebowaniem na brakujące artykuły,
g) sporządzania tygodniowych raportów obrotu pod nadzorem nauczyciela opiekującego    się sklepikiem,
h) pomagania opiekunowi przy odbiorze towaru i ustalaniu cen,
i) dokonywania kontroli terminów ważności produktów sprzedawanych w sklepiku.
11.Uczniowie pracujący w sklepiku odpowiadają w szczególności za:
a) stan higieniczno - sanitarny pomieszczenia,
b) estetyczną ekspozycję towarów,
c) aktualizację cen.
12.Działalność komercyjna sklepiku jest działalnością drugoplanową.
13.Naliczana na towary sprzedawane w sklepiku marża nie może przekraczać 20 %.
14.Wyboru rodzaju asortymentu sprzedawanego w sklepiku szkolnym dokonuje załoga    sklepiku, po zaakceptowaniu przez opiekuna sklepiku oraz po uzyskaniu akceptacji    dyrektora szkoły i rady rodziców.
15.Wszelkie fundusze uzyskane ze sprzedaży towarów w sklepiku zostają przeznaczone na    cele szkoły.
16.O wydatkach ze środków uzyskanych z działalności sklepiku decyduje dyrektor szkoły, w    porozumieniu z opiekunami sklepiku.
17.Pod koniec każdego semestru opiekunowie sklepiku razem z uczniami sprzedającymi w    sklepiku dokonują kontrolnego spisu towarów (inwentaryzacji).
18.Na zakończenie roku szkolnego wszyscy członkowie załogi sklepiku mogą otrzymać    nagrody w postaci książek, wydawnictwa multimedialnego, przyborów szkolnych, jeśli    dokonywane rozliczenia z działalności sklepiku nie wykazały braku artykułów ani gotówki.
19.Nauczyciele sprawujący opiekę nad sklepikiem zobowiązani są dwa razy w roku szkolnym    (pod koniec każdego semestru), złożyć sprawozdanie z działalności sklepiku szkolnego.
20.Kluczami do pomieszczenia sklepiku dysponują wyłącznie sprzedawcy sklepiku oraz    opiekun. Dorabianie kluczy jest zabronione. W razie zagubienia klucza, należy niezwłocznie    zgłosić ten fakt opiekunom sklepiku i wymienić zamek.
21.Uczeń przed rozpoczęciem pomocy w działalności sklepiku szkolnego zobowiązany jest
    zapoznać się z niniejszym regulaminem.


Uszew, dn. ...............

Oświadczenie


        Wyrażam zgodę na to, aby mój syn / córka .................................. w ramach dodatkowej działalności uczniowskiej, pracował (-a) nieodpłatnie w sklepiku szkolnym, ściśle przestrzegając regulaminu jego działalności.

..............................
/podpis rodzica/