Szkolne Koło Caritas zostało powołane we wrześniu  2017 r. przez Caritas Diecezji Tarnowskiej i cał­kowicie podlega tej instytucji. Koło zrzesza 26 uczniów i działa na podstawie Regulaminu. W skład Zarządu wchodzą  członkowie Koła wybrani w wyborach.

Przewodniczący: Patryk Smoleń

Z-ca: Wiktoria Piekarz

Sekretarz: Joanna Tasior

Skarbnik: Alicja Hosaniak

Opiekunem Koła jest Teresa Czesak, a asystentem kościelnym ks. Karol Góra.

Główny cel działalności Koła to kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym i lokalnym, przykazania miłości bliźniego poprzez rozeznawanie konkretnych potrzeb oraz organizowanie pomocy. Działalność SKC ma także wspomagać rozwój duchowy jego członków, rozwijać zainteresowania i możliwości uczniów, wdrażać do zespołowego działania, aktywności społecznej, samokontroli, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę. Ważnym elementem realizacji zadań Koła jest współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole, w parafii i w środowisku lokalnym. 

Członkowie Koła włączają się w pracę parafialnej Caritas, organizują na terenie szkoły akcje charytatywne oraz biorą udział w kwestach ogłoszonych przez kurię tarnowską i Caritas Polska.