Publicznej Szkoły Podstawowej

 1. Władysława Jagiełły

w Uszwi

 

przyjęty do realizacji na lata 2017-2022

 

Uszew, sierpień 2017

 

„ Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości”

 

F.D.Roosvelt

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny  został opracowany na podstawie :

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zmianami).
 • Karta Nauczyciela.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
 • Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                  
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532)ze zmianami
 • Koncepcję Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

WPROWADZENIE

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

 

            Nowa definicja wychowania

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
 i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

       

Program wychowawczo-profilaktyczny –obejmuje:

 

1.Treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów

2.Treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, higienistką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

I

 

MISJA I WIZJA ABSOLWENTA  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZWI

 

 • Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami i środowiskiem.
 • W swojej pracy wychowawczej opieramy się na wartościach chrześcijańskich.
 • Ukazujemy wzorce osobowe, różne sytuacje pozytywne i negatywne.
 • Kształtujemy różne postawy uczniów.
 • Stawiamy na nauczanie przez wychowanie.
 • Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia.
 • Rozwijamy zainteresowania uczniów.
 • Uczymy samokrytycyzmu, tolerancji, kompromisu, asertywności.
 • Uczymy korzystania z wytworów cywilizacji. Zwracamy też uwagę na potrzeby ochrony środowiska.
 • Uodparniamy na trudy życiowe.
 • Wyposażamy dziecko w szereg umiejętności.
 • Uczymy prezentowania swoich umiejętności.
 • Zaspakajamy potrzeby uczniów poprzez korzystanie z nowoczesnych form zdobywania wiedzy.
 • Stwarzamy możliwości kontaktów uczniów z rówieśnikami z innych szkół.

 

Wizja absolwenta

 

Nadrzędnym celem Publicznej Szkoły Podstawowej  w Uszwi jest tak organizować proces edukacyjny, aby absolwent  był człowiekiem samodzielnie funkcjonującym, łatwo nawiązywał kontakty, miał krąg przyjaciół. Pozytywnie patrzył na świat, wierzył w siebie i swoje możliwości. Miał określone zainteresowania, które pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.

Był kompetentny i samodzielny. Umiał stawiać sobie cele i je realizować. Korzystać z różnych źródeł wiedzy, zaprojektować złożone działania dobierając odpowiednie metody.
Był otwarty, sprawnie posługiwał się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi i dobrze współpracował w grupie. Rozumiał zasady demokracji i potrafił dyskutować we właściwej formie, umiał poszukiwać rozwiązań kompromisowych i podporządkowywać się woli większości.

Był odpowiedzialny, zdawał sobie sprawę z następstw różnych działań i był gotów ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje. Potrafił przyznać się do błędu i wykazać odwagę cywilną.

Był ciekawy świata, stale poszerzał swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie.

Był krytyczny, z dystansem podchodził do uzyskanych informacji. Potrafił je weryfikować w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżniał fikcję od świata realnego w przekazach medialnych
Był rozważny, potrafił przewidywać zagrożenia i odpowiednio do nich modyfikować swoje zachowanie. Miał ugruntowane nawyki higieniczne. Planował swoją pracę i wypoczynek, potrafił świadomie przeciwdziałać stresom.

Był prawy, rozumiał dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości chrześcijańskich umiał stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych.
Był tolerancyjny, rozumiał, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Ze zrozumieniem traktował różnice wynikające z różnych możliwości motywacji oraz odmienności kulturowej.

Był punktualny, dotrzymywał terminów, sprawnie posługiwał się czasem planując swoje zajęcia. Szanował czas swój i innych ludzi.

Był opiekuńczy, potrafił podjąć odpowiedzialność za młodszych, osoby starsze i kalekie. Troszczył się o innych.

 

II

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE

 

 • poszanowanie wartości i godności ludzkiej;
 • ogólnoludzkie normy i wartości religijne;
 • wychowanie w tolerancji i szacunku dla odrębności innych;
 • poszukiwanie prawdy i piękna;
 • uczciwość i sprawiedliwość;
 • szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej;
 • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej;
 • samodzielność i praca nad sobą;
 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności;
 • otwartość na potrzeby oraz uczucia drugiego człowieka;
 • zdrowy styl życia.

 

III

CELE PRACY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ

 

Naczelnym celem wychowania w Szkole Podstawowej jest przygotowanie ucznia do życia
 z innymi i dla innych, świadomego swojej niepowtarzalności i dążącego do samorealizacji. Program wychowawczo-profilaktyczny zbudowany jest w oparciu o wartości uznawane przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Przesłaniem naszego działania jest:

 

 1. Tworzenie systemu wartości i wzorców osobowych, inspirowanie do twórczego
  i samodzielnego odkrywania własnych możliwości i rozwijanie ich w imię prawdy, dobra i piękna.
 2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.
 3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje i innych postępowanie, bezpieczeństwo i zdrowie.
 5. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie.
 6. Przygotowanie dziecka do życia w rodzinie i społeczeństwie, nauka twórczego komunikowania się z otoczeniem i konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 7. Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym.
 8. Uświadomienie życiowej użyteczności edukacji szkolnej dla osiągnięcia wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków.
 9. Nauka podstawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.
 10. Dbanie o środowisko, promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie przejawom patologii.
 1. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania.
 2. Twórcze samodoskonalenie młodzieży.
 3. Kultywowanie ideałów i tradycji domu rodzinnego.
 4. Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 5. Oddziaływanie w trzech płaszczyznach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz środowisku kulturalno-przyrodniczym.
 6. Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie słuchać innych.

 

IV

UCZESTNICY PROGRAMU

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie
  bezpieczeństwa;
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,
 • służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad
  bezpiecznym korzystaniem z Internetu);

 

Dyrektor:

 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • Koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze szkoły.
 • Stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • Organizuje pedagogizację rodziców dotyczącą rozwiązywania problemów wychowawczych i zagadnień profilaktycznych.
 • Współpracuje z samorządem lokalnym, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 • Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka
  oraz umożliwianie uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

 

Nauczyciele:

 • Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
 • Kształcą i wychowują uczniów zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczo-profilaktycznym
 • Reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym młodzieży.
 • Zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek.
 • Wzmacniają działania promujące kulturalne słownictwo i przeciwdziałają wulgaryzmom.
 • Dbają, aby uczniowie mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 • Uczą wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 • Uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
 • Motywują uczniów do nauki i pracy nad sobą.
 • Uczą posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
  i komunikacyjnymi.
 • Uczą „umiejętności uczenia się” jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata.
 • Uczą szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.

Wychowawcy klas:

 • Poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo – opiekuńczych.
 • Integrują zespól klasowy.
 • Rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy.
 • Interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badają przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych.
 • Wdrażają uczniów do samorządności i demokracji ( wybór i działalność samorządu klasowego i szkolnego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych).
 • Propagują zasady kulturalnego zachowania, przeciwdziałają wszelkim przejawom agresji słownej i fizycznej oraz innym sytuacjom problemowym.
 • Troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości
  o higienę osobistą oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą.

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają regulaminu szkoły;
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

 

V

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

 

Pierwotne i największe prawa do wychowywania swoich dzieci posiadają rodzice.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia               
 i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

 1. Zapoznaniu rodziców z Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły, zatwierdzaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.
 2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły).
 3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.
 4. Współdecydowaniu w organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych
   i klasowych.
 5. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli
  z rodzicami.
 6. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań
  i szczególnych uzdolnień uczniów.
 7. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym.
 8. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.
 9. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej
  w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

 

VI

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ ZE

ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje
z następującymi instytucjami i organizacjami społecznymi:

 1. Władze lokalne

- nawiązywanie kontaktu z władzami poprzez udział w uroczystościach szkolnych,

- udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych baterii

- organizacja festynów rodzinnych, wycieczek,

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

- pokrywanie kosztów żywienia uczniów w stołówce szkolnej,

- współpraca z Gminną Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

(realizacja    programów profilaktycznych)

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

                - pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu.

 1. Centrum Kultury i Wiejska Biblioteka Publiczna

               - organizacja okolicznościowych imprez i uroczystości lokalnych,

               - udział uczniów w konkursach.

 1. Policja

               - spotkania z uczniami i rodzicami

               - przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

 

 1. Szpital Powiatowy w Brzesku i Ośrodek Zdrowia w Uszwi

              - opieka lekarska nad uczniami

              - higiena szkolna

              - spotkania z lekarzem i pielęgniarką

VII

PLAN DZIAŁAŃ

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS I-III

 

Obszary

Cele wychowawcze szkoły

Zadania wychowawcze

Formy realizacji

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszanowanie życia

i dbałość o zdrowie

-Kształtowanie nawyków zdrowego, aktywnego trybu życia i wypoczynku.

-Nabywanie umiejętności życia w zgodzie z przyrodą. -Zmniejszenie występowania otyłości.

-Realizacja programów prozdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− przestrzegamy zasad higieny osobistej

i higieny pracy umysłowej

− dbamy o swój wygląd zewnętrzny

− zdrowo się odżywiamy, odpowiednio ubieramy

− aktywnie uczestniczymy w zajęciach sportowych

organizowanych w szkole

 

 

 

 

 

 

 

− pogadanki w klasie,

-przestrzeganie BHP
w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach,

w czasie przerw świątecznych, ferii

zimowych, wakacji letnich, w drodze do i

ze szkoły

− spotkania ze szkolną pielęgniarką,

− organizowanie zajęć sportowych

-organizowanie apeli i innych działań profilaktycznych (gazetki, udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych)

Nieuleganie nałogom

-Wskazywanie ujemnych skutków nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia związane z nowoczesnymi technologiami).

-Działania profilaktyczne zapobiegające nałogom.

 

− nie ulegamy nałogom

− uczestniczymy w programach profilaktycznych

-ćwiczymy zachowania asertywne

 

− organizowanie spotkań profilaktycznych

dla uczniów i rodziców

− uczestnictwo w programach profilaktycznych

− spotkania z pielęgniarką szkolną, policjantem, kuratorem

− ankiety

-filmy profilaktyczne

- drama

 

 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Prawdomówność

-Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny

 

− zawsze mówimy prawdę (nawet w sytuacjach

dla siebie niekorzystnych)

 

− pogadanki w

 klasach,

− spotkania

 towarzyskie

− zajęcia dydaktyczne

Szacunek dla siebie

-Poszanowanie godności osobistej, nietykalności cielesnej i wyrabianie szacunku dla innych.

-Kształtowanie poczucia własnej wartości.

-Przeciwdziałanie cyberprzemocy.

 

− nie spóźniamy się na lekcje

− odnosimy się do siebie z szacunkiem (zrozumienie,

życzliwość)

− nie skarżymy

− nie używamy wulgaryzmów

− nie przezywamy się

- nie stosujemy przemocy psychicznej, fizycznej oraz cyberprzemocy

- kształtujemy poczucie własnej wartości.

 

− analiza własnego

 zachowania

− ankiety, rozmowy

- pogadanki z policją,

- drama

- docenianie najmniejszych wysiłków uczniów

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 

Kultura osobista

-Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, umiejętności współżycia w grupie społecznej i rodzinie zgodnie z obowiązującymi

normami i regułami

 

 

 

− pamiętamy o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam

− osobę dorosłą wchodzącą do klasy witamy wstając z miejsc

− pamiętamy o witaniu i żegnaniu się z innymi

 

 

 

 

− pogadanki

- działania profilaktyczne

(np. turnieje klas, spotkania integracyjne, wycieczki )

 

Poszanowanie mienia

własnego, cudzego

i społecznego

-Uwrażliwienie na dobro własne i wspólne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbamy o rzeczy własne i innych:

− zmieniamy obuwie

− kurtki i nakrycia głowy zostawiamy w szatni

− nie niszczymy pomieszczeń i przedmiotów,

z których korzystamy, wyrządzoną szkodę

naprawiamy

− widząc przejaw niszczenia mienia, mamy

obowiązek zgłosić  to osobie dorosłej

 

 

 

 

− dbałość o warsztat pracy ucznia i sprzęt

szkolny

− dbałość o czystość i higienę sanitariatów

− zaangażowanie w prace społeczne na rzecz

klasy, szkoły, środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Patriotyzm

-Uczenie podejmowania odpowiedzialnych

decyzji.

-Wskazywanie na konsekwencje swojego postępowania.

-Umiejętność wyboru dalszej drogi edukacji

 

 

 

 

 

 

-znamy swój region, jego historię i kulturę

− aktywnie uczestniczymy w świętach zgodnie

z kalendarzem szkolnym

− na uroczystości przychodzimy odświętnie

ubrani

− otwieramy się na wartości kultury Europy

 

 

 

-uczestnictwo w uroczystościach państwowych, religijnych,

Szkolnych

− lekcje o tematyce historyczno-patriotycznej

− wycieczki

− konkursy

 

 

 

Odpowiedzialność

-Uczenie podejmowania odpowiedzialnych

decyzji.

-Wskazywanie na konsekwencje swojego postępowania.

-Umiejętność wyboru dalszej drogi edukacji

 

 

− systematycznie przygotowujemy się do zajęć

− nie odpisujemy zadań domowych, nie

„ściągamy”

− ponosimy konsekwencje niewłaściwego

postępowania

 

 

- rozmowy w klasie

− diagnozowanie uczniów

− samoocena zachowania

- konsekwencja w działaniu

 

 

 

 

 

Rodzina

-Podkreślanie wartości rodziny, pogłębianie więzi rodzinnych.

-Wyrabianie postaw otwartości i

gotowości do poświęceń.

-Kształtowanie właściwych postaw społecznych w

zakresie transplantologii.

 

-z szacunkiem wypowiadamy się o swojej rodzinie

− szanujemy pracę rodziców, pomagamy im

w czynnościach domowych

− współuczestniczymy aktywnie w życiu rodziny

− szanujemy tradycje rodzinne

-propagujemy ideę transplantologii

 

 

− drama

− ekspresja plastyczna (wystawa prac)

− udział uczniów w ważnych uroczystościach rodzinnych

- gazetki, pogadanki

 

 

 

Tworzenie wspólnoty

Szkolnej

-Rozwijanie samorządności

uczniowskiej.

- Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia.

-Budzenie więzi wewnątrzszkolnej, rozwijanie poczucia przynależności do „Małej Ojczyzny”.

 

 

− tworzymy wspólnotę szkolną

− znamy normy dobrego zachowania i według

nich postępujemy

− wypełniamy obowiązki ucznia

- uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej

 

 

− poznanie
i upowszechnianie praw

i obowiązków ucznia zawartych w Statucie

Szkoły

− poznanie
i przestrzeganie regulaminu szkoły

− udział
 i zaangażowanie
w zajęciach pozalekcyjnych

− działalność SU

− udział w konkursach organizowanych

przez SU

− współorganizowanie uroczystości szkolnych

− uczestnictwo w akcjach podejmowanych

przez samorząd

 

 

VIII

PLAN DZIAŁAŃ

        WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS IV-VIII

 

Obszary

Cele wychowawcze szkoły

Zadania wychowawcze

Formy realizacji

 Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszanowanie życia

i dbałość o zdrowie

-Kształtowanie nawyków zdrowego, aktywnego trybu życia i wypoczynku.

-Nabywanie umiejętności życia w zgodzie z przyrodą. -Zmniejszenie występowania otyłości.

 -Realizacja programu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz innych programów prozdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych,

- kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

- zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

- przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

-poznajemy zasady profilaktyki walki z rakiem i innymi chorobami

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

- rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

- kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo skutkowego;

- uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

- kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

 

 

− pogadanki w klasie,

- przestrzeganie BHP w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach,

w czasie przerw świątecznych, ferii

zimowych, wakacji letnich, w drodze do i

ze szkoły

− spotkania ze szkolną higienistką,

- organizowanie zajęć sportowych

- organizowanie apeli i innych działań profilaktycznych (gazetki, udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych)

- zajęcia poświęcone bezpieczeństwu na drodze oraz na terenie szkoły

 

 

Nieuleganie nałogom

-Wskazywanie ujemnych skutków nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia związane z nowoczesnymi technologiami).

-Działania profilaktyczne zapobiegające nałogom.

 

− nie ulegamy nałogom

− uczestniczymy w programach profilaktycznych

-ćwiczymy zachowania asertywne

 

− organizowanie spotkań profilaktycznych

dla uczniów i rodziców

− uczestnictwo w programach profilaktycznych

− spotkania z higienistką szkolną

 

 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Prawdomówność

-Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny

 

− zawsze mówimy prawdę (nawet w sytuacjach

dla siebie niekorzystnych)

- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

- dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

- kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji

wychowawczych,

- odróżniania dobra od zła;

 

 

− pogadanki w

 klasach,

− zajęcia dydaktyczne

Szacunek dla siebie

-Poszanowanie godności osobistej, nietykalności cielesnej i wyrabianie szacunku dla innych.

-Kształtowanie poczucia własnej wartości.

 

- kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

- rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

- kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

- przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

- zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

- rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym,

- umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

 

− analiza własnego

 zachowania

− rozmowy

- spotkania z policją,

- docenianie najmniejszych wysiłków uczniów

- gry i zabawy integracyjne

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 

Kultura osobista

-Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, umiejętności współżycia w grupie społecznej i rodzinie zgodnie z obowiązującymi

normami i regułami

 

 

 

− pamiętamy o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam

− pamiętamy o witaniu i żegnaniu się z innymi,

- wyrażanie szacunku dla starszych

 

 

− pogadanki

- działania profilaktyczne

(np. turnieje klas, spotkania integracyjne, wycieczki )

 

Poszanowanie mienia

własnego, cudzego

i społecznego

-Uwrażliwienie na dobro własne i wspólne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbamy o rzeczy własne i innych:

− zmieniamy obuwie

− nie niszczymy pomieszczeń i przedmiotów,

z których korzystamy, wyrządzoną szkodę

naprawiamy, odpowiadamy finansowo za

zniszczone mienie

− widząc przejaw niszczenia mienia, mamy

obowiązek zgłosić to  osobie dorosłej

 

 

− dbałość o warsztat pracy ucznia i sprzęt

szkolny

− dbałość o czystość i higienę sanitariatów

− zaangażowanie w prace społeczne na rzecz

klasy, szkoły, środowiska

- gry i zabawy integracyjne

 

 

 

 

 

 

 

Patriotyzm

-Uczenie podejmowania odpowiedzialnych

decyzji.

-Wskazywanie na konsekwencje swojego postępowania.

-Umiejętność wyboru dalszej drogi edukacji

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym,

-uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury,

- zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury,

-wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

- inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

- przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

- przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań;

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for­mach ekspresji;

- kształtowanie poczucia własnej wartości,

-podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

- kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

 

 

 

Odpowiedzialność

Uczenie podejmowania odpowiedzialnych

decyzji. Wskazywanie na konsekwencje swojego postępowania.

Umiejętność wyboru dalszej drogi edukacji

 

 

− systematycznie przygotowujemy się do zajęć

− nie odpisujemy zadań domowych, nie

„ściągamy”

− ponosimy konsekwencje niewłaściwego

postępowania

- przygotowujemy się do wyboru dalszej drogi kształcenia, poznajemy zawody i rynek pracy

 

 

- rozmowy w klasie

− diagnozowanie uczniów

− samoocena zachowania

- konsekwencja w działaniu

- działania w zakresie preorientacji

 

 

 

 

 

Rodzina

-Podkreślanie wartości rodziny, pogłębianie więzi rodzinnych.

-Wyrabianie postaw otwartości i

gotowości do poświęceń.

 

- z szacunkiem wypowiadamy się o swojej rodzinie

− szanujemy pracę rodziców, pomagamy im

w czynnościach domowych

− współuczestniczymy aktywnie w życiu rodziny

− szanujemy tradycje rodzinne

 

− drama

− ekspresja plastyczna (wystawa prac)

− udział uczniów w ważnych uroczystościach rodzinnych

- gazetki, pogadanki

 

 

 

Bezpieczeństwo – profilak­tyka zachowań ryzykownych

(problemowych)

Bezpieczeństwo

-Kształtowanie właściwych nawyków mających na celu bezpieczeństwo własne i innych.

-Kształtowanie postawy unikania zachowań ryzykownych.

-Kształcenie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych,

-Uświadamianie zagrożeń ze strony mediów oraz skutków uzależnień od telewizji, Internetu, gier komputerowych;

-Uświadomienie uczniom oraz ich rodzicom zagrożeń, które związane są z korzystaniem z portali społecznościowych, np. Facebook

-Dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów,

-Udostępnienie rodzicom spisu programów, z których mogą korzystać w celu ochrony domowych komputerów, a także filtrowania zawartości stron WWW przeglądanych przez uczniów

-Uświadamianie uczniom
i ich rodzicom skutków prawnych upowszechniania czyjegoś wizerunku w Internecie (kolegi, nauczyciela) oraz wypisywania obraźliwych komentarzy na temat drugiej osoby, (tzw. cyberprzemoc).

 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych,

- kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych,

- kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów,

- respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;

 

− ekspresja plastyczna (wystawa prac)

- gazetki, pogadanki

- rozmowy w klasie

- spotkania z policją

 

 

 

 

 

IX

ZADANIA I TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

edukacja wczesnoszkolna

 

 1. dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;
 2. ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;
 3. posługuje się numerami telefonów alarmowych,
 4. formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;
 5. posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;
 6. reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;
 7. wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywa­nie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;
 8. przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;
 9. ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet;
 10. ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

język polski

 1. rozbudzanie ciekawości świata i ludzi, otwartości na różnorodność kultur i tradycji oraz ludzkich postaw i poglądów,
 2. rozwijanie samodzielności myślenia, umiejętności zadawania pytań i formułowania problemów, prezentowania własnych poglądów i racjonalnej obrony swoich przekonań,
 3. przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, rozumienia i respektowania zasad współżycia społecznego oraz demokratycznie stanowionego porządku prawnego,
 4. wskazywanie na wartości uniwersalne w literaturze i sztuce, umożliwianie właściwej ich hierarchizacji oraz kształtowanie w oparciu o nie postaw etycznych i moralnej wrażliwości,
 5. umacnianie przywiązania do tradycji ojczystej i europejskiej, umożliwianie krytycznego osądu własnej przeszłości oraz rozbudzanie odpowiedzialności za przyszłość,
 6. motywowanie do dalszego kształcenia, przygotowanie do ustawicznej pracy nad samym sobą, uświadamianie potrzeby samokształcenia i rozwijania własnego warsztatu intelektualnego;

historia

 1. pogłębianie zainteresowań uczniów przeszłością oraz kształtowanie krytycznego stosunku do niej i poszanowania prawdy historycznej,
 2. wyrabianie szacunku do uniwersalnych wartości humanistycznych, rozbudzanie otwartości na potrzeby i poglądy innych ludzi oraz tolerancji dla różnych kultur i tradycji,
 3. utrwalenie podstawowych wartości patriotycznych i narodowych, kształtowanie tożsamości narodowej i europejskiej, rozbudzanie dumy z osiągnięć narodu i dorobku cywilizacyjnego ludzkości,
 4. ugruntowanie wartości umożliwiających zrozumienie mechanizmów życia politycznego, gospodarczego i społecznego oraz przeciwstawianie się różnym przejawom patologii w relacjach społecznych,
 5. rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej, uzasadniania własnych poglądów i postaw, przeciwstawiania się mitom, stereotypom i uprzedzeniom w życiu publicznym;

 

wiedza o społeczeństwie

 1. rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;
 2. podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie;
 3. uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieapro­bowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im;
 4. przedstawia różne formy zachowań asertywnych;

muzyka

 1. rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych (nauka piosenek, rozśpiewanie i umuzykalnianie, działania twórcze),
 2. stymulowanie różnych form aktywności muzycznej (śpiewanie, słuchanie, tworzenie),
 3. poznawanie literatury muzycznej i wiedzy o muzyce,
 4. poznawanie muzyki i obyczajów własnego regionu, przybliżenie dziedzictwa kulturowego Małopolski,
 5. poznawanie pieśni historycznych i muzyki narodowej,
 6. zapoznanie z polskim i światowym dziedzictwem muzycznym, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze – udział w koncertach,
 7. kształcenie świadomego odbioru sztuki,
 8. kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej
 9. wpływanie przez sztukę na wrażliwość estetyczną uczniów,
 10. zwracanie uwagi na obyczaje, sposoby zachowania podczas koncertów, przedstawień, dbałość o wygląd własny;

 

plastyka

 1. rozwijanie zainteresowania sztuką, poczucia współdziedziczenia ogólnoludzkiej i narodowej tradycji kulturalnej, potrzeby uczestnictwa   kulturze współczesnej,
 2. kształtowanie nawyków włączania sztuki we własne życie, otwartości i tolerancji na różnorodność postaw twórczych,
 3. rozbudzanie wrażliwości na odbiór sztuki i uznanie jej za czynnik wzbogacający życie duchowe człowieka i podnoszący ogólną kulturę,
 4. rozwijanie poczucia dumy z artystycznego dorobku sztuki polskiej,
 5. wzbogacanie własnego życia o przeżycia radości i satysfakcji płynącej z działalności twórczej; rozwijanie autokrytycyzmu wobec własnych dokonań i szacunku dla twórczości innych,
 6. rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych ;

język angielski/niemiecki

 1. kształtowanie postawy humanistycznej, otwartości na różnorodność zjawisk życia i kultury innych narodów,
 2. pogłębianie więzi ze wspólnotą europejską i ogólnoludzką,
 3. wyrabianie obiektywnej oceny odmiennych od rodzimych zwyczajów i obyczajów, poszanowania odrębności kulturowych oraz troski o ogólnoludzkie dziedzictwo kulturowe,
 4. pogłębianie zrozumienia dla idei pokojowego współżycia narodów,
 5. motywowanie do nauki języków obcych w celu poszerzenia zasięgu porozumiewania się i poruszania we współczesnym świecie oraz ułatwiania współpracy międzynarodowej;

matematyka

 1. wyrabianie aktywnego stosunku do rozwiązywania problemów, rozwijanie samodzielnego, twórczego i racjonalnego myślenia,
 2. umożliwianie zrozumienia znaczenia i przydatności matematyki, jej piękna, potęgi i uniwersalizmu,
 3. ułatwianie dokonywania samooceny uzdolnień i zainteresowań; umożliwienie czerpania radości z podejmowania wysiłku umysłowego w zakresie badań matematycznych,
 4. kształtowanie umiejętności właściwego organizowania procesu uczenia się, także z wykorzystaniem urządzeń technicznych i TiK (kalkulatorów, komputerów, tablic interaktywnych itp.) oraz podejmowania konstruktywnej współpracy w grupie
  i negocjowania decyzji grupowych,
 5. wdrażanie do praktycznego stosowania zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji i szacunku dla poglądów niezgodnych z własnymi

 

fizyka

 1. rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań badawczych z zakresu świata przyrody,
 2. rozbudzanie aktywności własnej uczniów opartej na poznawczym i emocjonalnym stosunku do zjawisk świata przyrodniczego,
 3. ukazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia odkryć fizycznych dla rozwoju cywilizacyjnego;

chemia

 1. kształtowanie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania,
 2. kształtowanie prawidłowej postawy wobec niebezpiecznych związków chemicznych (kwasy, zasady, substancje żrące i inne trucizny, np. alkohol metylowy i etylowy); skutki działania wymienionych alkoholi na organizm ludzki,
 3. wkład Polaków w rozwój chemii jako nauki,
 4. wdrażanie do dbałości o właściwą organizację i bezpieczeństwo w czasie przeprowadzania doświadczeń;

biologia

 1. analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;
 2. uzasadnia konieczność ochrony przyrody;
 3. opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody;

przyroda

 1. kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;
 2. doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;
 3. poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się;

geografia

 1. budzenie zainteresowania regionem, krajem, Europą i światem, pogłębianie postawy patriotyzmu i poszanowania kultury innych narodów,
 2. kształtowanie zachowań nastawionych na problemy i ochronę środowiska geograficznego i społecznego w skali lokalnej i globalnej,
 3. przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, współdziałania z innymi, współpracy międzynarodowej dotyczącej zachowania równowagi w środowisku i jego zrównoważonego rozwoju uwzględniającego zmieniające się potrzeby człowieka,
 4. rozbudzanie dumy narodowej i uświadamianie wartości dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego Małopolski i kraju;

zajęcia techniczne

 1. przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan śro­dowiska;
 2. kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

informatyka

 1. w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;

wychowanie fizyczne

 1. opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;
 2. opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;
 3. opisuje zasady zdrowego odżywiania;
 4. przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;
 5. przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;
 6. omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
 7. wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;
 8. omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;
 9. wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;
 10. wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

doradztwo zawodowe

 

 1. przygotowanie do życia społecznego i zawodowego, aktywnego udziału w życiu gospodarczym, wyboru dalszego kierunku kształcenia i pracy zawodowej;

edukacja dla bezpieczeństwa

 1. wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonal­nym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;
 2. wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nasto­latków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodli­we), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może mieć wpływu;
 3. omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;
 4. dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjo­wanie);
 5. wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;
 6. ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;
 7. ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społecz­ne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, insty­tucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.);

 

wychowanie do życia w rodzinie

 

 1. radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

 

Na wszystkich zajęciach edukacyjnych należy zwracać szczególna uwagę na kulturę słowa.

 

X

EWALUACJA PROGRAMU

 

 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 2. Monitoring i ewaluację programu  przeprowadza zespół powołany przez dyrektora szkoły.
 3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego program może być modyfikowany w zależności od potrzeb i wymogów reformy oświaty.
 4. Zmiany w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

 

Sposoby ewaluacji.

 • Ankiety dla uczniów,
 • Ankiety dla rodziców i nauczycieli,
 • Wywiad,
 • Rozmowy z uczniami,
 • Rozmowy z rodzicami,
 • Analiza dokumentów
 • Obserwacja i ocena zachowania uczniów.