Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas

godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VIII

OBSZAR

ZADANIA

 

IV

 V

 VI

VII

VIII

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządko­wania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwa­nie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trud­ności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń i niedo­skonałości.

Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania wła­snych cech osobowości.

Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjaty­wę, ale też odpowiedzial­ności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętno­ści świadomego wyzna­czania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charak­teryzującej się samoświa­domością, wyobraźnią, kreatywnością.

Kształtowanie umiejęt­ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter­minowych.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możli­wości.

Kształtowanie świadomo­ści dotyczącej wyko­rzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecz­nego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów.

Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności.

Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych (wolontariat).

Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

 

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształ­cenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejęt­ności

 

 

 

rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy­sowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowa­nymi źródłami wiedzy.

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji