Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852).

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.).

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi .

 

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Uszwi opiera się na przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnych uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych a także innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej,

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020,

 • wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych, diagnozy, z zebrań rady pedagogicznej i rady rodziców, z nadzoru dyrektora, z wyników klasyfikacji),

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym, uczenie asertywności oraz kształtowanie nawyków dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne podczas całego życia. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski),

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (samorząd gminny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, parafia, biblioteka wiejska, świetlice wiejskie, organizacje i stowarzyszenia wspierające działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 

I. Misja szkoły

 • Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami i środowiskiem.

 • W swojej pracy wychowawczej opieramy się na wartościach chrześcijańskich.

 • Ukazujemy wzorce osobowe, różne sytuacje pozytywne i negatywne.

 • Kształtujemy różne postawy uczniów.

 • Stawiamy na nauczanie przez wychowanie.

 • Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia.

 • Rozwijamy zainteresowania uczniów.

 • Uczymy samokrytycyzmu, tolerancji, kompromisu, asertywności.

 • Uczymy korzystania z wytworów cywilizacji. Zwracamy też uwagę na potrzeby ochrony środowiska.

 • Uodparniamy na trudy życiowe.

 • Wyposażamy dziecko w szereg umiejętności.

 • Uczymy prezentowania swoich umiejętności.

 • Zaspakajamy potrzeby uczniów poprzez korzystanie z nowoczesnych form zdobywania wiedzy.

 • Stwarzamy możliwości kontaktów uczniów z rówieśnikami z innych szkół.

ojczyzna polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości

II. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 1. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

 2. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

 3. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

 1. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

 2. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

 3. wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

 4. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,

 5. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

 6. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

 7. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 8. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i

 9. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów i nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

 1. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 2. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 3. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki i rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 3. przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 4. informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1. wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz
podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych
niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 1. wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 2. wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 3. Wspieranie wszystkich uczniów w zakresie znajomości podstawowych zasad zdrowego odżywiania się (otyłość) oraz zasad związanych z profilaktyką chorób nowotworowych,

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 • Rozwijanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, szczególnie w czasie trwania pandemii Covid-19

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z możliwości czasowego odosobnienia, na przykład podczas kwarantanny.

 

 

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków
  psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),

 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów
  komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych
  doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną
  tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 • kształtowanie nawyków, które obowiązują w czasie pandemii i są związane z potrzebą
  większego dbania o higienę osobistą (np. częste mycie/dezynfekcja rąk).

 

III. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, Młodzieżowej Rady Gminy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 • współpracuje z zespołem wychowawców, Samorządem Uczniowskim, rodzicami/opiekunami uczniów, samorządem Gminy Gnojnik oraz wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,

 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością

 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 • przypominają uczniom o zasadach zachowania się w czasie pandemii Covid-19.

 1. Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych,

 • dbają, aby uczniowie w swoich klasach przestrzegali zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

 1. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:pół do spraw pom

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,

 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach (w ramach możliwości szkoły),

 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebujących szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 1. Rodzice:

 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.

 1. Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

IV. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

L.p.

Nazwa uroczystości:

Termin:

Osoba odpowiedzialna:

 

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

1 wrzesśnia2020r.

Dyrektor, wychowawcy klas

2.

Próbna ewakuacja

październik 2020r.

Joanna Olchawa

 

3.

Akcja „sprzątanie Świata”

wrzesień 2020r

Marta Szczepańska

 

4.

Apel pamięci

wrzesień 2020r

Anna Zych

 

5.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2020r.

Dorota Mucha

Ilona Mech

6.

Święto Szkoły

 

16 listopada 2020r.

Ewelina Toboła

Anna Cichostępska

7.

Święto Niepodległości

 

listopad 2020r.

Teresa Czesak

8.

Andrzejki

listopad 2020r.

 

Marta Szczepańska

9.

Mikołajki

grudzień 2020r.

 

Kamil Kuras

Marta Szczepańska

10.

Wigilie klasowe

grudzień 2020r.

 

Wychowawcy klas

11.

Zabawa Karnawałowa

styczeń 2021r.

 

Wychowawcy klas

12.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2021r.

 

Ilona Mech

13.

Walentynki

luty 2021r.

 

Marta Szczepańska

14.

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec 2021r.

 

Kamil Kuras

15.

Katyń

kwiecień 2021r.

 

Teresa Czesak

16.

Dzień Ziemi

kwiecień 2021r.

 

Piotr Rzepa

17.

Święto Konstytucji 3 Maja

kwiecień 2021r.

 

Józefa Zych

 

 

18.

Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

maj 2021r.

Sabina Krakowska

19.

Mała Olimpiada Matematyczna

maj 2021r.

Ewelina Toboła

20.

Realizacja zaleceń Kodeksu Walki z Rakiem

maj 2021r.

Piotr Rzepa

21.

Dzień Matki

maj 2021r.

Anna Cichostępska

22.

Dzień Dziecka

czerwiec 2021r.

 

Kamil Kuras

Marta Szczepańska

23.

Dzień Ojca

czerwiec 2021r.

 

Marta Jagielska

24.

Pożegnanie klasy VIII

24 czerwca 2021r.

 

Wychowawcy klasy VIIa, VIIb

25.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021r.

Dyrektor, wychowawcy klas

 

V. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

1. OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

 3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

 4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

 1. OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach: I i IV.

 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

 1. OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

 2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

 3. Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

4. OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

 2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach IV-VII na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.

 3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

 4. Uczniowie potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

 

VI. Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

Cały rok szkolny

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjazdy do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym wsi i gminy,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły i gminy zajęć metod

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

dyrektor

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretnych nauczycieli (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości z hamonogramem

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z orientacji zawodowej

wychowawcy doradca zawodowy

zgodnie z harmonogramem

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 

debaty na temat wartości i zasad wolontariatu,

wychowawcynauczyciel wiedzy o społeczeń-stwie

zgodnie z harmonogramem

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wybór Ucznia Roku, wyróżnianie uczniów ze 100% frekwencją, nominowanie uczniów do Nagrody Wójta

dyrektor, wychowawcy nauczyciele

Według harmonogramu, cały rok

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

(zdalne nauczanie)

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem

wychowawcy

zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Powołanie Rady Wolontariatu.

Opracowanie Programu Szkolnego Wolontariatu

opiekunowie Caritas,

Samorządu Szkolnego

zgodnie z Programem

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego

i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

 

według harmonogra-mu

zgodnie z kalendarzem uroczystości

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

W zależności od sytuacji epidemiologicznej

wg. planów pracy i harmonogramu zależności od sytuacji epidemiologicznej

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

wycieczki

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

 

wychowawcy klas,

zgodnie z harmonogramem

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego oraz biologii i przyrody

nauczyciele przyrody,

biologii i wychowania fizycznego,

wychowawcy klas

 

zgodnie z harmonogramem

SPOŁECZNA

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy

IX.2020

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

Wybory do samorządu uczniowskiego, wybory samorządów klasowych,

bieżąca kontrola ich działalności,

 

szkolna debata nt. praw i wolności w szkole

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

opiekun samorządu

 

nauczyciel wiedzy o społeczeń-stwie

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

IX.2020,cały rok

 

 

XI.2020

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt.

wychowawcy

IX.2020

Wg. potrzeb

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

warsztaty dla klasy VIII prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

Doradca zawodowy,

Nauczyciel wiedzy o społeczeń-stwie

zgodnie z harmonogramem

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

analiza frekwencji uczniów

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

wychowawcy

cały rok

EMOCJONALNA

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

wychowawcy

 

zgodnie z harmonogramem

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

zajęcia integracyjne w klasach

lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu

 

wychowawcy

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

VII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2. analizę dokumentacji,

3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4. rozmowy z rodzicami,

5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

6. analizę przypadków.

ymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi
w dniu 14.09.2020r.