Kompetencja przedmiotowa z języka angielskiego

Od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. w ramach projektu ,,Małopolskie Talenty’’ grupa uczniów z klasy V i VI spotykała się, przeważnie raz w tygodniu, aby rozwiać i poszerzać swoje kompetencje językowe poprzez realizację wybranych przez siebie modułów projektowych. Uczniowie opracowali między innymi następujące tematy:

  • ,,W jaki sposób zorganizować zwiedzanie Londynu bez pomocy agencji turystycznej?’’
  • ,,W jaki sposób ja i moja rodzina możemy żyć, aby stać się bardziej eco?”
  • ,,Jak zapoznać społeczność naszej szkoły z tradycjami śniadaniowymi w różnych krajach Europy?’’
  • ,,Jak właściwie ubierać się do szkoły, zachowując swój indywidualny styl?”
  • ,,Jak zorganizować kampanię reklamową koncertu muzycznego szkolnych gwiazd?’’

W efekcie podjętych przez uczniów działań powstały plakaty, historyjki, mini książki kucharskie, przewodnik, prezentacje multimedialne czy spot reklamowy.

Uczestnicy projektu pracowali metodą PBL (Problem Based Learning). W tej metodzie uczeń znajduje się w centrum procesu przekazywania wiedzy i samodzielnie poszukuje rozwiązań danego problemu. Dzięki PBL uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę językową, ale także doskonalili umiejętność współdziałania w grupie, planowania oraz organizowania pracy, efektywnego zarządzania czasem. Nauczyli się sztuki argumentacji – formułowania i wygłaszania swoich opinii. Przede wszystkim jednak poprzez pracę wspomnianą wcześniej metodą rozwinęli umiejętność samodzielnego, kreatywnego i krytycznego myślenia, praktycznego podejścia do rozwiązania problemu, przez co proces zdobywania przez nich wiedzy był bardziej efektywny oraz praktyczny.

Matematyka z elementami przyrody

W roku szkolnym 2021/2022 troje uczniów z klasy V w ramach realizacji modułu „Matematyka z elementami przyrody” brało udział w zajęciach mających na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych. Podczas zajęć realizowane były projekty edukacyjne. Uczniowie zapoznali się z różnymi sposobami zapisu liczb np. za pomocą cyfr egipskich oraz greckich. Poznali także nowe pojęcia: liczba bliźniacza, zaprzyjaźniona, doskonała itp. oraz hinduski sposób mnożenia, który wzbudził duże zainteresowanie. Zostały również poruszone tematy dotyczące zdrowego odżywania się. Ponadto uczniowie nauczyli się obliczać i interpretować wskaźnik BMI, ćwiczyli swoją wyobraźnię przestrzenną podczas układania Tangramu oraz rozwiązywali łamigłówki matematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się składanie różnych rodzajów konstrukcji, co wymagało precyzji i cierpliwości.

Z kolei uczniowie II etapu nauczyli się rozpoznawać kształty poszczególnych brył w budowlach występujących w naszym otoczeniu, rysować siatki tych brył oraz obliczać ich pole powierzchni i objętość. Realizując projekt ,,W jaki sposób przesądy wpływają na nasze życie?”, młodzież zdobyła umiejętność prezentowania i analizowania danych statystycznych opisujących zjawiska masowe. W tym celu opracowano ankietę dotyczącą przesądów funkcjonujących w Polsce. Jej wyniki zostały przedstawione w formie tabelki i diagramu. Uczniowie stworzyli również własną grę matematyczną, w której wykorzystali własności liczb rzeczywistych. Efekt końcowy z realizacji tego projektu został zgłoszony do konkursu na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w Centrum Wsparcia Uczniów zdolnych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne TIK

W zajęciach, które odbywały się w formie online, uczestniczyły 2 grupy liczące razem 9 osób. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, doskonalili umiejętność pracy metodą projektu oraz nabywali kompetencje interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych. Głównym założeniem było pobudzanie ciekawości poznawczej ucznia, stymulowanie jego aktywności, a także kształtowanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie. W tracie zajęć TIK uczniowie przygotowali kilka projektów z zakresu problematyki zdrowotnej, bezpieczeństwa w sieci oraz prezentacji swoich zainteresowań.

Jako przykład można podać realizację projektu edukacyjnego, którego celem było wykonanie prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie filmu lub wywiadu na określony temat. Prowadzący w tym przypadku przydzielał zadania poszczególnym grupom, monitorował przebieg pracy, tłumaczył ewentualne niejasności. Uczniowie natomiast zbierali materiał, decydowali o tym, jakie treści zamieścić w filmie i prezentacji, uczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności oraz szacunku do pracy innych. Tym razem to oni, a nie nauczyciel czy też technologie, byli w centrum zadania. Uczniowie koncentrowali się na ukończeniu wyznaczonego zadania, byli aktywni i zaangażowani, rozwijali swoje umiejętności, dzielili się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami. Przykładem może być zadanie polegające na wykonaniu prezentacji „Bądź FIT”.