Szkoła przeprowadza rekrutację kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE).

Profil kompetencyjny ASPE – wykształcenie i wymagania niezbędne: 

a. wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, 

b. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 

c. posiadanie aktualnych badań SANEPID, 

d. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, 

e. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Do zadań asystenta będzie należało: monitorowanie i wspieranie aktywności ucznia, samopoczucia, asystowanie uczniowi, obserwacja, dokumentowanie postępów, organizacja pobytu i nauki w szkole. 

Zatrudnienie nastąpi w momencie otrzymania przez szkołę grantu z projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10. Wysoka jakość oswiaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Przewidywany czas zatrudnienia: 10 miesięcy Termin zatrudnienia jest zależny od terminu uzyskania dofinansowania, podpisania umowy 

Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu

ASPE będzie również zobowiązany do udziału w szkoleniach obligatoryjnych

uzupełniających i w szkoleniach fakultatywnych, których tematyka dopasowana będzie

do specyficznych potrzeb wynikających z pracy z konkretnym uczniem.

Szczegóły pod nr telefonu 14 6869150