Kolejny nauczyciel naszej szkoły wziął dział w programie Erasmus + w ramach projektu pod tytułem ,,Szkoła otwarta na innowacje europejskie”. Dwutygodniowe szkolenie o charakterze metodycznym ,,Methodology of TFLE’’ odbyło się na Cyprze w Epicalter Holdings LTD – English In Cyprus w Limassol. Obejmowało następujące zagadnienia:

  • Grammar Translation Method
  • Communication Method
  • Project Based Learning
  • CLIL – Content Language Integrated Learning
  • Total Physical Response
  • Methods of Teaching Core Skills – speaking, listening, reading and writing.

Szkolenie było okazją do usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy w zakresie nauczania języka angielskiego; poszerzenia wiadomości na temat europejskich systemów nauczania oraz oceniania, pracy z uczniami o różnych umiejętnościach i zdolnościach; uaktualnienia wiedzy na temat nowinek technologicznych wykorzystywanych w pracy z uczniami. Zgromadzone materiały, realia oraz artykuły o charakterze metodycznym niewątpliwie przyczynią się udoskonalenia dydaktyczno-metodycznego warsztatu pracy nauczycieli anglistów, co z pewnością wpłynie na atrakcyjność i efektywność prowadzonych zajęć.

Udział w programie Erasmus+ to nie tylko świetna okazja do samorozwoju nauczyciela, ale także szansa na odwiedzenie nowego kraju, poznanie jego kultury, tradycji, obyczajów, historii oraz obcowania z pięknem przyrody, która w przypadku Cypru jest zupełnie inna niż w naszym kraju. To także możliwość nawiązania współpracy z nauczycielami w celu realizowania różnorodnych projektów obejmujących tematykę zawartą w projekcie.