W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Małopolskie Talenty” zajęcia odbywały się w kilku modułach.

Kompetencja przedmiotowa z języka angielskiego

Kształtowanie kompetencji językowych odbywa się na dwóch etapach edukacyjnych: II i III. Głównym celem zajęć jest wsparcie uczniów zdolnych, mających predyspozycje do nauki języka obcego. Podczas poszczególnych zajęć uczniowie pracowali metodą projektu. Grupa młodszych uczniów realizowała tematy z modułów: „Kuchnie Świata”, „Domowi ulubieńcy”, „Nasze ubiory”, „Nasze wybory” oraz „Polska – Moja Ojczyzna”. Uczniowie z klas VII i VIII - „Turystyka”, „Moda”, „Zakupy” i „Muzyka”.

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie znacznie poszerzyli swoje słownictwo z zakresu wspomnianych wyżej modułów. Nabyli umiejętność właściwego stosowania czasów oraz różnych struktur gramatyczno-leksykalnych w wypowiedziach ustnych, jak i pisemnych. Ćwiczyli zintegrowane umiejętności językowe: wyszukiwali, porządkowali i selekcjonowali informacje z różnych źródeł. Rozwijali umiejętność pracy w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania. Nauczyli się także oceniać efekty nie tylko swojej pracy, ale także całego zespołu.

Udział uczniów w projekcie ,,Małopolskie Talenty’’ przyczynił się nie tylko do przyrostu wiedzy i kompetencji społecznych, ale także do wzrostu wiary we własne możliwości oraz odpowiedzialności za własny proces uczenia się i pogłębiania zdolności językowych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne -TIK

W zajęciach uczestniczyły 2 grupy liczące po 5 osób. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, doskonalili umiejętności pracy metodą projektu oraz nabywali kompetencje interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych.

Głównym założeniem było pobudzanie ciekawości poznawczej ucznia, stymulowanie jego aktywności, a także kształtowanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie.

Podczas zajęć TIK uczniowie przygotowali kilka projektów z zakresu problematyki zdrowotnej, bezpieczeństwa w sieci oraz prezentacji swoich zainteresowań.

Jako przykład można podać wykonanie przez grupy projektu edukacyjnego, którego celem było zrobienie prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie filmu lub wywiadu na określony temat. Prowadzący w tym przypadku przydzielał zadania poszczególnym grupom, monitorował przebieg pracy, tłumaczył ewentualne niejasności. Uczniowie natomiast zbierali materiał, decydowali o tym, jakie treści zamieścić w filmie i prezentacji, uczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności i szacunku do pracy drugiej osoby. Tym razem to oni, a nie nauczyciel czy technologie, byli w centrum działań.

Uczniowie koncentrowali się na ukończeniu zleconego zadania, byli aktywni i zaangażowani, rozwijali swoje umiejętności, dzielili się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami. Przykładem może być zadanie polegające na wykonaniu prezentacji „Zdrowy tydzień nastolatka”.

Matematyka z elementami przyrody

W ramach modułu „Matematyka z elementami przyrody” w naszej szkole od listopada do lutego odbywały się zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych. Uczniowie klasy V a poszerzyli między innymi wiedzę dotyczącą figur przestrzennych poprzez poznanie nowych brył, ich własności oraz nabyli umiejętność wykonywania ich modeli. Poruszane były również tematy związane z właściwym odżywianiem. Uczniowie nauczyli się obliczać wskaźnik BMI. Dzieci rozwiązywały również łamigłówki matematyczne, np. sudoku. Uczniowie uczyli się matematyki, grając w różnego rodzaju gry ogólnodostępne w Internecie. Nową łamigłówką dla dzieci okazał się tangram znany od 3000 lat. Uczniowie, układając tę chińską łamigłówkę, wykorzystywali własności figur geometrycznych oraz ćwiczyli wyobraźnię geometryczną. Uczestnicy zajęć wykazali się dużą kreatywnością oraz umiejętnością współpracy w grupie przy tworzeniu własnego komiksu składającego się z kształtów zbudowanych za pomocą tangramu. Z kolei uczniowie II etapu, czyli klasy VIII zapoznali się z historią powstania systemu rzymskiego i jego zastosowania po czasy współczesne. Zaplanowali pięciodniową wycieczkę do Warszawy dla oszczędnych, bogatych, leniwych i aktywnych, realizując projekt z modułu ,,Z miasteczka A do miasta B”. Młodzież wykonała także projekty własnych domów, w których miały być zastosowane nowoczesne technologie, aby domy te były energooszczędne.

Nastawienie na doskonalenie umiejętności myślenia ucznia odróżniało te zajęcia od lekcji przedmiotowych skierowanych głównie na zdobywanie wiedzy programowej. Koncepcja tych zajęć opierała się w większości na założeniu, że uczeń umiejętnie naprowadzony, sam odkrywa rozwiązanie. Zasadniczym warunkiem sukcesu był trening i wytrwałość w dążeniu do celu. Biorąc udział w zajęciach, uczniowie uwierzyli we własne siły i możliwości, cierpliwie wykonywali powierzone zadania, nie zniechęcali się trudnościami i niepowodzeniami, rozwijali swoje uzdolnienia. Młodzież wyrobiła w sobie poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków i umocniła więzi koleżeńskie.

W trakcie zajęć wykorzystywano wiele pomocy i środków dydaktycznych zakupionych z funduszy projektu.