W listopadzie zakończył się pierwszy etap zajęć z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych realizowanych w ramach projektu „Małopolskie Talenty”. Uczniowie z klas V-VIII przez ponad dwa miesiące, podczas cotygodniowych 3-godzinnych zajęć, uczyli się kreatywności, umiejętności współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów, poznawali różne rodzaje emocji i sposoby radzenia sobie ze stresem. Każdy uczeń mógł ponadto określić swoją dominującą półkulę mózgową oraz poznać własny styl uczenia się. Zajęcia przeplatane były zabawami integracyjnymi oraz różnymi grami rozwijającymi wyobraźnię i kreatywność. Przez kolejne miesiące uczniowie będą doskonalić swoje kompetencje podczas specjalistycznych zajęć z matematyki, informatyki i języka angielskiego.

 

W czerwcu odbyła się kolejna rekrutacja do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” organizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W sierpniu ukazały się listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

I Etap Edukacyjny

Kompetencje kluczowe

LP.

Imię

Nazwisko

Matematyka

1

Mikołaj

Świerczek

2

Maja

Ząbkowska

3

Milena

Ząbkowska

4

Kacper

Dobranowski

5

Jakub

Jankoś

Język angielski

1

Marika

Gagatek

2

Magdalena

Jagielska

3

Wiktor

Frankowski

4

Patrycja

Zając

5

Hubert

Golec

6

Eliasz

Pawełek

7

Aleksandra

Pysno

8

Kacper

Biernat

9

Kinga

Cabała

10

Jakub

Suślik

TIK

1

Zuzanna

Pawełek

2

Mateusz

Ząbkowski

3

Nikodem

Rams

4

Aleksandra

Rabjasz

5

Blanka

Mech

 

II Etap Edukacyjny

Kompetencje kluczowe

LP.

Imię

Nazwisko

Matematyka

1

Klaudia

Bienias

2

Wiktor

Biel

3

Kacper

Zając

4

Anastazja

Kawa

5

Filip

Rabjasz

TIK

1

Gabriela

Pawełek

2

Sylwia

Babraj

3

Wiktoria

Gagatek

4

Paulina

Pyzioł

 

Zakwalifikowani uczniowie naszej szkoły z klas IV – VII, podobnie jak w roku ubiegłym, będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje z matematyki, języka angielskiego oraz informatyki. Wcześniej zostaną do nich przygotowani w ramach modułu ,,Kompetencje społeczne i uczenia się”.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach http://www.malopolskietalenty.pl/, http://www.mcp.malopolska.pl/, https://mcdn.edu.pl/projekty/

Już drugi rok w naszej szkole realizowany jest projekt „Małopolskie Talenty”. Projekt ten zakłada prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Prowadzony jest w formie zajęć pozalekcyjnych, które podzielone są na dwie części: kompetencje społeczne i uczenia się oraz przedmiotowe: matematyka, język angielski, TIK.

We wrześniu i październiku odbywały się zajęcia z zakresu modułu „Kompetencje społeczne i uczenia się”. Uczniowie biorący udział w projekcie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy V-VI i VII-VIII. Zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności przewidywania i rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności dyskutowania i współpracy z grupą, wzmocnienie pozytywnych postaw w zakresie kreatywności, motywowanie do twórczego myślenia i działania. W trakcie zajęć ćwiczono umiejętność planowania, zarządzania sobą w czasie oraz organizacji czasu wolnego. Ponadto dużą wagę przykładano do wzmacniania samooceny i ćwiczenia umiejętności autoprezentacji. Uczniowie poznawali też techniki szybkiego uczenia się.

Zajęcia były prowadzone przede wszystkim metodami aktywizującymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Poza tym dostarczano uczestnikom wielu okazji do kreatywnego działania, zapewniając równocześnie serdeczną atmosferę sprzyjającą współpracy i zabawie.

Kompetencja przedmiotowa z języka angielskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi od zawsze kładzie nacisk na umiejętne wydobycie potencjału uczniów, właściwe ukierunkowanie rozwoju uzdolnień oraz podniesienie jakości kształcenia wychowanków. Niewątpliwie przejawem tych działań jest aktywny udział uczniów w zajęciach z matematyki, informatyki i języka angielskiego w I i II etapie edukacyjnym odbywających się w ramach projektu ,,Małopolskie Talenty” realizowanego w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Uczestnicy projektu w roku szkolnym 2021/2021 zostali wyłonieni na podstawie testu diagnozującego, który napisali w czerwcu.

W czasie zajęć z języka angielskiego uczniowie kształtowali nie tylko kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności receptywnych – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem; produktywnych – mówienie i pisanie, ale także umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, efektywnego zarządzania czasem oraz selekcji właściwych materiałów. Uczestnicy rozwinęli umiejętności: organizowania nauki, przejmowania odpowiedzialności za własny proces zdobywania wiedzy, pokonywania trudności w osiąganiu wspólnego celu oraz zdolności społeczne – praca w grupie, wyrażanie oraz akceptowanie propozycji i opinii, zaangażowanie w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Podczas 60 godzin spotkań przypadających na każdy etap edukacyjny uczniowie realizowali projekty o różnorodnej tematyce – moda, żywienie, podróżowanie, ekologia, opieka nad zwierzętami. Pracowali metodą PBL (Problem Based Learning) polegającą na zdobywaniu wiedzy i kompetencji z języka angielskiego na bazie rozwiązywania problemu. Projekt grupy uczniów z II etapu edukacyjnego „Jak dbać o czystość powietrza w naszym regionie’’ został zgłoszony do Konkursu na Projekt Edukacyjny Zrealizowany w CWUZ w roku szkolnym 2020/2021 i otrzymał wyróżnienie. W najbliższym czasie uczniowie II etapu edukacyjnego wezmą udział w Letniej Szkole Małopolskich Talentów, czyli w wyjazdowych, wakacyjnych warsztatach językowych prowadzonych na krakowskich uczelniach wyższych przez wybitnych wykładowców j. angielskiego oraz w warsztatach z zakresu kompetencji społecznych, obywatelskich — łącznie 40 godzin dydaktycznych. Program warsztatów został opracowany we współpracy z przedstawicielami nauki oraz organizacji pozarządowych zajmujących się popularyzowaniem zagadnień współczesnej edukacji.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów poprzez udział w projekcie przyczynią się do ukształtowania właściwych postaw niezbędnych na współczesnym europejskim rynku pracy.

Matematyka z elementami przyrody

W ramach realizacji modułu „Matematyka z elementami przyrody” sześcioro uczniów klasy VI b brało udział w zajęciach mających na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych. Jednym z projektów realizowanych w ramach zajęć był projekt: „Jak bawić się liczbami?”, podczas którego uczniowie między innymi poznali pojęcie liczby doskonałej, bliźniaczej i zaprzyjaźnionej oraz sposób zapisywania liczb za pomocą cyfr greckich, egipskich i cyfr Majów. Dużym zainteresowaniem cieszył się również hinduski sposób mnożenia. Na zajęciach poruszane były także tematy dotyczące zdrowego odżywiania. Uczniowie nauczyli się obliczać i interpretować wartość wskaźnika BMI. W trakcie zajęć rozwiązywano również łamigłówki matematyczne, np. sudoku. Realizowany był także projekt: „W jaki sposób figury z tangramu można wykorzystać w życiu codziennym”? Uczniowie poznali nową łamigłówkę oraz nauczyli się układać różne kształty z elementów tangramu. Efekt końcowy z realizacji tego projektu został zgłoszony do konkursu na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Z kolei uczniowie II etapu, czyli ósmoklasiści zaprojektowali nowoczesne osiedle mieszkaniowe, dowiedzieli się, jak wybrać korzystny kredyt, a jak korzystną lokatę, realizując projekt ,,% pomaga czy przeszkadza w życiu?” Młodzież wykonała także projekty nowoczesnych łazienek szkolnych, które mogą zostać wykorzystane przy remoncie łazienek w naszej szkole. Uczniowie nauczyli się również, jak prawidłowo ułożyć dzienny jadłospis dla osób z nadwagą i niedowagą. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach, chociaż odbywały się one online, o czym świadczy 100% frekwencja. Wszyscy sumiennie realizowali powierzone im zadania. Kształtowanie kompetencji matematycznych i umiejętności uczenia się na pewno pomoże naszym uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań na dalszych etapach edukacji.

Technologie informacyjno-komunikacyjne -TIK

W zajęciach, które odbywały się online, uczestniczyły 2 grupy liczące łącznie 11 osób. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, doskonalili umiejętności pracy metodą projektu oraz nabywali kompetencje interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych.

Głównym założeniem było pobudzanie ciekawości poznawczej ucznia, stymulowanie jego aktywności, a także kształtowanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie.

W tracie trwania zajęć TIK uczniowie przygotowali kilka projektów z zakresu problematyki zdrowotnej, bezpieczeństwa w sieci oraz prezentacji swoich zainteresowań.

 Jako przykład można podać zrealizowanie przez grupy projektu edukacyjnego, którego celem było wykonanie prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie filmu lub wywiadu na określony temat. Prowadzący w tym przypadku przydzielał zadania poszczególnym grupom, monitorował przebieg pracy, tłumaczył ewentualne niejasności. Uczniowie natomiast zbierali materiał; decydowali o tym, jakie treści zamieścić w filmie i prezentacji; uczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności i szacunku do pracy innych. Tym razem to oni, a nie nauczyciel czy też technologie, byli w centrum zadania.

W czerwcu odbyła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” organizowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zadania będą realizowane zgodnie z kategoriami:

 

Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

 

Zdolni uczniowie naszej szkoły z klas IV – VII, podobnie jak w roku ubiegłym, będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Wcześniej te osoby zostaną przygotowane do zajęć w ramach modułu ,,Kompetencje społeczne i uczenia się”.

W sierpniu ukazały się listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach http://www.malopolskietalenty.pl/, http://www.mcp.malopolska.pl/, https://mcdn.edu.pl/projekty/

 

Lista uczniów zakwalifikowanych

Harmonogram realizowanych zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych