Już drugi rok w naszej szkole realizowany jest projekt „Małopolskie Talenty”. Projekt ten zakłada prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Prowadzony jest w formie zajęć pozalekcyjnych, które podzielone są na dwie części: kompetencje społeczne i uczenia się oraz przedmiotowe: matematyka, język angielski, TIK.

We wrześniu i październiku odbywały się zajęcia z zakresu modułu „Kompetencje społeczne i uczenia się”. Uczniowie biorący udział w projekcie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy V-VI i VII-VIII. Zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności przewidywania i rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności dyskutowania i współpracy z grupą, wzmocnienie pozytywnych postaw w zakresie kreatywności, motywowanie do twórczego myślenia i działania. W trakcie zajęć ćwiczono umiejętność planowania, zarządzania sobą w czasie oraz organizacji czasu wolnego. Ponadto dużą wagę przykładano do wzmacniania samooceny i ćwiczenia umiejętności autoprezentacji. Uczniowie poznawali też techniki szybkiego uczenia się.

Zajęcia były prowadzone przede wszystkim metodami aktywizującymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Poza tym dostarczano uczestnikom wielu okazji do kreatywnego działania, zapewniając równocześnie serdeczną atmosferę sprzyjającą współpracy i zabawie.