Kompetencja przedmiotowa z języka angielskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi od zawsze kładzie nacisk na umiejętne wydobycie potencjału uczniów, właściwe ukierunkowanie rozwoju uzdolnień oraz podniesienie jakości kształcenia wychowanków. Niewątpliwie przejawem tych działań jest aktywny udział uczniów w zajęciach z matematyki, informatyki i języka angielskiego w I i II etapie edukacyjnym odbywających się w ramach projektu ,,Małopolskie Talenty” realizowanego w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Uczestnicy projektu w roku szkolnym 2021/2021 zostali wyłonieni na podstawie testu diagnozującego, który napisali w czerwcu.

W czasie zajęć z języka angielskiego uczniowie kształtowali nie tylko kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności receptywnych – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem; produktywnych – mówienie i pisanie, ale także umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, efektywnego zarządzania czasem oraz selekcji właściwych materiałów. Uczestnicy rozwinęli umiejętności: organizowania nauki, przejmowania odpowiedzialności za własny proces zdobywania wiedzy, pokonywania trudności w osiąganiu wspólnego celu oraz zdolności społeczne – praca w grupie, wyrażanie oraz akceptowanie propozycji i opinii, zaangażowanie w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Podczas 60 godzin spotkań przypadających na każdy etap edukacyjny uczniowie realizowali projekty o różnorodnej tematyce – moda, żywienie, podróżowanie, ekologia, opieka nad zwierzętami. Pracowali metodą PBL (Problem Based Learning) polegającą na zdobywaniu wiedzy i kompetencji z języka angielskiego na bazie rozwiązywania problemu. Projekt grupy uczniów z II etapu edukacyjnego „Jak dbać o czystość powietrza w naszym regionie’’ został zgłoszony do Konkursu na Projekt Edukacyjny Zrealizowany w CWUZ w roku szkolnym 2020/2021 i otrzymał wyróżnienie. W najbliższym czasie uczniowie II etapu edukacyjnego wezmą udział w Letniej Szkole Małopolskich Talentów, czyli w wyjazdowych, wakacyjnych warsztatach językowych prowadzonych na krakowskich uczelniach wyższych przez wybitnych wykładowców j. angielskiego oraz w warsztatach z zakresu kompetencji społecznych, obywatelskich — łącznie 40 godzin dydaktycznych. Program warsztatów został opracowany we współpracy z przedstawicielami nauki oraz organizacji pozarządowych zajmujących się popularyzowaniem zagadnień współczesnej edukacji.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów poprzez udział w projekcie przyczynią się do ukształtowania właściwych postaw niezbędnych na współczesnym europejskim rynku pracy.

Matematyka z elementami przyrody

W ramach realizacji modułu „Matematyka z elementami przyrody” sześcioro uczniów klasy VI b brało udział w zajęciach mających na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych. Jednym z projektów realizowanych w ramach zajęć był projekt: „Jak bawić się liczbami?”, podczas którego uczniowie między innymi poznali pojęcie liczby doskonałej, bliźniaczej i zaprzyjaźnionej oraz sposób zapisywania liczb za pomocą cyfr greckich, egipskich i cyfr Majów. Dużym zainteresowaniem cieszył się również hinduski sposób mnożenia. Na zajęciach poruszane były także tematy dotyczące zdrowego odżywiania. Uczniowie nauczyli się obliczać i interpretować wartość wskaźnika BMI. W trakcie zajęć rozwiązywano również łamigłówki matematyczne, np. sudoku. Realizowany był także projekt: „W jaki sposób figury z tangramu można wykorzystać w życiu codziennym”? Uczniowie poznali nową łamigłówkę oraz nauczyli się układać różne kształty z elementów tangramu. Efekt końcowy z realizacji tego projektu został zgłoszony do konkursu na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Z kolei uczniowie II etapu, czyli ósmoklasiści zaprojektowali nowoczesne osiedle mieszkaniowe, dowiedzieli się, jak wybrać korzystny kredyt, a jak korzystną lokatę, realizując projekt ,,% pomaga czy przeszkadza w życiu?” Młodzież wykonała także projekty nowoczesnych łazienek szkolnych, które mogą zostać wykorzystane przy remoncie łazienek w naszej szkole. Uczniowie nauczyli się również, jak prawidłowo ułożyć dzienny jadłospis dla osób z nadwagą i niedowagą. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach, chociaż odbywały się one online, o czym świadczy 100% frekwencja. Wszyscy sumiennie realizowali powierzone im zadania. Kształtowanie kompetencji matematycznych i umiejętności uczenia się na pewno pomoże naszym uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań na dalszych etapach edukacji.

Technologie informacyjno-komunikacyjne -TIK

W zajęciach, które odbywały się online, uczestniczyły 2 grupy liczące łącznie 11 osób. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, doskonalili umiejętności pracy metodą projektu oraz nabywali kompetencje interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych.

Głównym założeniem było pobudzanie ciekawości poznawczej ucznia, stymulowanie jego aktywności, a także kształtowanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie.

W tracie trwania zajęć TIK uczniowie przygotowali kilka projektów z zakresu problematyki zdrowotnej, bezpieczeństwa w sieci oraz prezentacji swoich zainteresowań.

 Jako przykład można podać zrealizowanie przez grupy projektu edukacyjnego, którego celem było wykonanie prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie filmu lub wywiadu na określony temat. Prowadzący w tym przypadku przydzielał zadania poszczególnym grupom, monitorował przebieg pracy, tłumaczył ewentualne niejasności. Uczniowie natomiast zbierali materiał; decydowali o tym, jakie treści zamieścić w filmie i prezentacji; uczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności i szacunku do pracy innych. Tym razem to oni, a nie nauczyciel czy też technologie, byli w centrum zadania.